TILL HEMSIDAN

Countdown 1920-talet!

Språkstrider och försoning Det fanns oenigheter bland de två språkgrupperna inom Tekniska högskolan och det påverkade studentföreningens verksamhet och anda. Som lösning på detta föreslogs att ombilda studentföreningen till en studentkår, med två avdelningar. Förslaget röstades igenom år 1920. Detta innebar att Tekniska högskolans studentförening blev Tekniska högskolans studentkår (THS), bestående av Teknologföreningen (TF) och Tekniikan Ylioppilaat (TY). Den nya omstruktureringen krävde nya stadgar för TF. Det nya TF leddes av en inspektor, professor Carl Emil Holmberg, och en kurator, Ragnar Gustavsson. I samband med detta skapades även nya traditioner som hedersmärken i guld och silver. Det första guldmärket delades ut 1922 till C.E. Holmberg.

bild

Studentliv På 1920-talet lades grunden för en rad regelbundet återkommande fester. Festerna följde högskolans tentamensschema. Dessa tentveckor var tunga och klarade man inte det kunde man bli relegerad från skolan. 1922 samlades TF till årsfest för första gången som en officiell studentkorporation. Årsfesten hölls i deras egna lokal.

bild

Årsfesten 1925

Kvinnliga teknologer under mellankrigstiden Både högskolan och TF var starkt mansdominerade på 20-talet. 1915 hade den första kvinnliga ingenjören utexaminerats från Tekniska högskolan, men detta var inget vanligt fenomen. I början av 20-talet fanns det endast dryga 2% kvinnor vid Tekniska högskolan och de flesta sökte sig till arkitektavdelningen. Kvinnorna höll sig i bakgrunden inom nationslivet och skapade istället egna gemenskaper. De kvinnliga arkitekterna hade t.ex. en egen ämnesförening Tumstocken-Tumstokki under 1919-1924.


**Kielitaistelut ja sovinto ** Teknillisen korkeakoulun sisällä oli erimielisyyksiä kahden kieliryhmän välillä, mikä vaikutti opiskelijayhdistyksen toimintaan ja henkeen. Ratkaisuksi tähän ehdotettiin opiskelijayhdistyksen muuttamista ylioppilaskunnaksi, jossa on kaksi osastoa. Ehdotus äänestettiin läpi vuonna 1920. Tämä merkitsi sitä, että Teknillisen korkeakoulun opiskelijayhdistyksestä tuli Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (THS), joka koostui Teknologföreningen:stä (TF) ja Tekniikan Ylioppilaat:sta (TY). Uusi rakenneuudistus vaati TF:lle uusia sääntöjä. Uutta TF:ää johtivat tarkastaja, professori Carl Emil Holmberg ja kuraattori Ragnar Gustavsson. Samalla syntyi myös uusia perinteitä, kuten kultaisia ​​ja hopeisia kunniamerkkejä. Ensimmäinen kultamitali myönnettiin vuonna 1922 C.E. Holmberg.

**Opiskelijaelämä ** 1920-luvulla luotiin pohja säännöllisesti toistuville juhlille. Juhlat seurasi yliopiston koeaikataulua. Nämä koeviikot olivat raskaita ja jos et läpäissyt sitä, sinut saatettiin erottaa koulusta. Vuonna 1922 TF kokoontui vuosijuhlaan ensimmäistä kertaa virallisena opiskelijayhteisönä. Vuosijuhla pidettiin heidän omissa tiloissaan.

**Naisteekkarit sotien välisenä aikana: **Sekä yliopisto että TF olivat vahvasti miesvaltaisia ​​1920-luvulla. Vuonna 1915 ensimmäinen naisinsinööri oli valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta, mutta tämä ei ollut yleinen ilmiö. 1920-luvun alussa teknillisellä korkeakoululla oli vain hieman yli 2 % naisia ​​ja suurin osa heistä haki arkkitehtuurin laitokselle. Naiset jäivät yhdistyksen tapahtumien ulkopuolelle ja loivat sen sijaan omia yhteisöjä. Naisarkkitehdeillä oli mm. oma aineyhdistys Tumstocken-Tumstokki vuosina 1919-1924.