TILL HEMSIDAN

Countdown 1950-talet

bild

På Teknologbyns väggar fästes sovjetsymboler och en bild av Josef Stalin under OS 1952.

Teknologbyn Under 50-talet tog byggandet av Teknologbyn fart och i samband med sommar-OS 1952 fick de tre första färdiga höghusen inhysa bland annat det sovjetiska laget. År 1955 stod nio hus färdiga och i dessa bodde redan en tredjedel av Tekniska högskolans studerande. Ännu hade dock inte högskolan flyttat till Otnäs, så ett bussbolag skötte förbindelserna mellan skolan och Teknologbyn.

Sportstugan i Noux I början av år 1954 diskuterades behovet för ett större engagerande projekt på TF och idén om en egen sportstuga lyftes fram. Redan på hösten samma år köpte TF en tomt på en halv hektar vid Sarvträsk i Noux och utlyste en arkitekttävling bland sina medlemmar.

Sportstugeprojektet fick det engagemanget och entusiasmen som man önskade bland nationsmedlemmarna. Medlen för projektet samlades in genom evenemang och fester samt flera företagsdonationer. Byggarbetet utfördes av både yrkesfolk och med egna talkoinsatser och tack vare den stora ivern bland teknologerna lades taket på sportstugan redan i april 1956. Arbetet fortsatte och då sportstugan konstaterades vara färdig år 1960 hade den redan hunnit vara i flitigt bruk för bland annat bastubad och skidsport.

bild Teknologer vid sportstugan i Noux i slutet av 1950-talet.

Chalmersspexet År 1948 uppträdde Chalmers tekniska högskola i Göteborg med sitt spex för första gången och år 1954 för första gången i Finland i samband med TF:s sportstugebygge. Spexbesöken blev snart årligen återkommande evenemang med stor popularitet bland nationsmedlemmarna. Även TF:s snapsvisekultur påverkades av Chalmeristernas årliga besök och år 1959 sjöngs bland annat “Livet är härligt” för första gången.


Varje vecka kommer ni få ta del av en historisk händelse, ett årtionde i gången, från 1870-talet till nutid. I samband med jubileumsåret lanseras även en 150-historik. Genom vår nedräkning får ni bekanta er med innehållet i historiken före den utges. Historiken lanseras i mars och i den kan ni hitta ännu mer intressant information om hur dagens TF formats. Historikens sponsorer ses på sista bilden. Nedräkningen och hela årets händelser publiceras på vår hemsida och på TF:s instagram i början av varje vecka. bild


Teekkarikylän rakentaminen lähti käyntiin 1950-luvulla ja vuoden 1952 kesäolympialaisten yhteydessä kolme ensimmäistä valmistuneissa kerrostaloissa asuivat muun muassa Neuvostoliiton joukkue. Vuonna 1955 valmistui yhdeksän taloa, joissa jo kolmasosa Teknillisen korkeakoulun opiskelijoista asui. Yliopisto ei kuitenkaan ollut vielä muuttanut Otaniemeen, joten koulun ja Teekkarikylän välisestä yhteyksistä huolehti bussiyhtiö.

Kesämökki Nouksissa Vuoden 1954 alussa keskusteltiin TF:n suuremman kiinnostavan projektin tarpeesta ja nostettiin esille ajatus omasta kesämökistä. Jo saman vuoden syksyllä TF osti puolen hehtaarin tontin Sorvalammelta ja julisti jäsentensä kesken arkkitehtuurikilpailun. Kesämökkiprojekti sai yhdistyksen jäsenten keskuudessa toivottua sitoutumista ja innostusta. Hankkeen varoja kerättiin tapahtumien ja juhlien sekä useiden yrityslahjoitusten kautta. Rakennustyöt tehtiin sekä ammattilaisten voimin ja omin talko ponnisteluin ja teekkareiden suuren innostuksen ansiosta kesämökin katto laitettiin jo huhtikuussa 1956. Työ jatkui ja kun kesämökki todettiin valmiiksi vuonna 1960, sitä oli käytetty jo laajasti saunassa ja hiihtämisessä.

Chalmersspexet Vuonna 1948 Göteborgin Chalmersin teknillinen yliopisto esiintyi speksillään ensimmäistä kertaa ja vuonna 1954 ensimmäistä kertaa Suomessa TF:n kesämökkirakentamisen yhteydessä. Speksivierailuista tuli pian vuosittainen ​​tapahtuma, joilla oli suuri suosio yhdistyksen keskuudessa. TF:n snapsikulttuuri muotoitui myös Chalmeristien vuosivierailujen yhteydessä ja muun muassa vuonna 1959 "Livet är härligt" laulettiin ensimmäistä kertaa.